DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HÈ 2021

DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH NĂM 2021 KHỞI HÀNH TỪ
mỗi người
1N, 2N1Đ, 3N2Đ, 4N3Đ, 5N4Đ, 6N5Đ, 7N6Đ
2*, 3*, 4*, 5*

Hà Tiên – Phú Quốc – Châu Đốc

Chương trình chi tiết:
mỗi người
2*, 3*, 4*
mỗi người
2*, 3*, 4*
2*, 3*, 4*