Hà Tiên – Phú Quốc – Châu Đốc

Chương trình chi tiết:
mỗi người
2*, 3*, 4*
mỗi người
2*, 3*, 4*
2*, 3*, 4*